Regulamin

Regulamin sklepu Manufaktura Plastiku

1. Sklep internetowy Manufaktura Plastiku zwany dalej Manufaktura Plastiku, prowadzony jest przez Manplast Jan Strzemieczny ul. Pawia 9/23, 05-500 Piaseczno, NIP: 5272353123.
2. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Wszystkie zdjęcia prezentowane na stronach Manufaktura Plastiku mają charakter poglądowy. Sprzedawane towary mogą różnić się od nich detalami np. ze względu na zmiany wprowadzane przez producentów.
4. Zamówienia mogą być składane przez zarejestrowanych Kupujących (konsumentów) po dokonaniu weryfikacji, zgodnie z pkt. 6 niniejszego regulaminu. Rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza dostępnego na stronach Manufaktura Plastiku, w szczególności pozwalających na identyfikację kupującego. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
5. W celu weryfikacji danych, na adres e-mail podany przy rejestracji automatycznie wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji.
6. Prezentacja towarów na stronach Manufaktura Plastiku jest zaproszeniem do składania ofert. Charakter oferty mają zamówienia składane przez Kupujących (konsumentów) w sklepie Manufaktura Plastiku. Czas związania ofertą wynosi 14 dni.
7. W terminie wskazanym w punkcie 6 Manufaktura Plastiku może przyjąć ofertę przesyłając potwierdzenie na adres e-mail podany przy rejestracji. Przyjmując ofertę Manufaktura Plastiku przystępuje do realizacji zamówienia.
8. Czas realizacji zamówienia (do momentu nadania przesyłki u operatora wskazanego przez Kupującego (konsumenta) wynosi 2 - 5 dni.
9. Zapłata ceny oraz należności za przesyłkę może nastąpić przelewem, szybkim przelewem, BLIKiem, kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) lub płatnością przy odbiorze. W przypadku płatności przelewem warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest uznanie rachunku bankowego Manufaktura Plastiku, pełną kwotą należności. Operatorem płatności w sklepie Manufaktura Plastiku jest firma BlueMedia S.A.
10. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium RP, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Paczkomatu zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Kupującego (konsumenta). Koszty przesyłki są podawane każdorazowo przed finalizacją zamówienia. Przesyłki nadawane są w ciągu 5 dni od przyjęcia oferty, chyba że opis towaru stanowi inaczej. Czas doręczenia przesyłki zależy od podmiotu dostarczającego przesyłki wybranego przez Kupującego (konsumenta). Zazwyczaj nie przekracza 4 dni od momentu nadania. Poniżej link do strony z cennikiem przesyłek obowiązującym w sklepie Manufaktura Plastiku:

Koszt dostawy

11. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Manufaktura Plastiku zwróci kwotę uiszczoną przez Kupującego, pomniejszoną o koszt przesyłki. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@manufaktruaplastiku.pl . Kupujący (konsument) zobowiązany jest zwrócić nieużywany towar w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu w terminie 14 dni na adres do korespondencji podany w pkt 1. wraz ze wszelkimi dokumentami wydanymi wraz z towarem oraz oświadczeniem woli, dostępnym pod poniższym linkiem:

Wzór odstąpienia od umowy

12. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwroty realizowane będą w terminie 14 dni od otrzymania towaru wraz z żądaniem zwrotu ceny, przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego (konsumenta), jeżeli zostaną spełnione w/w przesłanki.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w szczególności w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Manufaktura Plastiku wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Manufaktura Plastiku utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d. w której konsument wyraźnie żądał, aby Manufaktura Plastiku do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Manufaktura Plastiku świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Manufaktura Plastiku o utracie prawa odstąpienia od umowy;
f. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

14. Manufaktura Plastiku nie odbiera przesyłek za pobraniem.
15. Żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić wraz ze złożeniem zamówienia wypełniając odpowiednie pola formularza.
16. Sposób dokonywania reklamacji określony jest w karcie gwarancyjnej dostarczonej wraz z zakupionym towarem. Gwarancją objęte są towary, do których dołączane są karty gwarancyjne.
17. Jeżeli postanowienia karty gwarancyjnej nie stanowią inaczej, gwarancja komercjalna obejmuje co do zasady 12 miesięcy i dotyczy poprawnego działania towaru.
18. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
19. Sprzedawane towary przeznaczone są wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego.
20. Składając zamówienie Kupujący (konsument) zobowiązuje się do odebrania przesyłki oraz w przypadku wybrania płatności za pobraniem, uiszczenia zapłaty przy odbiorze.
21. W przypadku odmowy odebrania przesyłki Kupujący (konsument) zostaje obciążony podwójną opłatą za koszty transportu (do i od Kupującego (konsumenta). Płatność ta winna być zrealizowana w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
22. Manufaktura Plastiku nie odpowiada za czas wykonania usług transportowych świadczonych przez zewnętrzne firmy.
23.Kupujący może złożyć  reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji:

  • gwarancja:  dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany
    towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.
  • rękojmia:  odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru sprzedawanego

24. Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Manufaktura Plastiku reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@manufakturaplastiku.pl , lub w formie pisemnej na adres do korespondencji podany w pkt 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Odpowiedni formularz można pobrać z poniższego linku:

Formularz zwrotu / reklamacji

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Manufaktura Plastiku zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Manufaktura Plastiku rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

25. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Klient ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne. Prawo do niej określone jest w Kodeksie Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, art. 558 § 1). Reklamację z tytułu rękojmi Kupujący może złożyć w ciągu 24 miesięcy od daty otrzymania produkty. Można ją złożyć poprzez wysłanie maila na adres: sklep@manufakturaplastiku.pl, przed wysłaniem produktu. Drugą formą jest dołączenie odpowiedniego pisma do produktu wysłanego na adres Manufaktura Plastiku. W piśmie tym powinno znajdować się:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to reklamacja z tytułu rękojmi oraz opisać jaka wada fabryczna wystąpiła w produkcie. Zgodnie z prawem Manufaktura Plastiku ustosunkuje się do zgłoszenia w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamacją z tytułu rękojmi.
26. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
27. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za niedozwoloną klauzulę umowną, takie postanowienie obowiązuje wyłącznie w stosunkach z Kupującymi (konsumentami) będącymi przedsiębiorcami.
28. Manufaktura Plastiku zobowiązuję się do możliwie jak najbardziej polubownego rozstrzygania sporów.
29. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne rozpatruje Sąd właściwy dla miejsca siedziby Manufaktura Plastiku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl